آقای مهندس بابک خورسند رئیس کمیته غواصی استان البرز و مدرس دوستاره بین المللی cmas و محقق علوم دریایی با بیش از ده سال سابقه غواصی, در بخش آقایان این مدرسه به عنوان مدرس در حال فعالیت می باشند.

مدارک و سوابق:

  • رئیس کمیته غواصی استان البرز
  • مدرسی دو ستاره غواصی
  • عکاس حرفه ای زیر آب
  • محقق و زیست شناس دریا

a10.jpg