آقای مهندس بابک خورسند مدرس دوستاره بین المللی cmas و محقق علوم دریایی با بیش از ده سال سابقه غواصی, در بخش آقایان این مدرسه به عنوان مدرس در حال فعالیت می باشند.

مدارک و سوابق:
مدرسی دو ستاره غواصی
عکاس حرفه ای زیر آب
محقق و زیست شناس دریا

l2.jpg