اولین جشن شب یلدا زیر آب توسط تیم غواصی مدرسه جزیره سفید آرامش در سال ۸۸ و در جزیره هنگام , به مدت ۶۸ دقیقه برگزار گردید.اعضای تیم : راحله هنرمند , ترانه کاظمی و شیدا داداشی بودند که کلیه  افراد به سرپرستی خانم گل بافیان دور میز زیبایی درعمق  متری نشستند و در زیر آب انار و پرتقال خوردند و این شب به یاد ماندنی را جشن گرفتند.

l2.jpg